ohr

Office of Human Rights
 

DC Agency Top Menu


Heat Emergency: A heat emergency is in effect for the District of Columbia.
Find information on cooling centers and libraries.

-A +A
Bookmark and Share

COVID-19 Resources in Your Language

Amharic (አማርኛ)

የሰብአዊ መብቶች ቢሮ (ኦፊስ ኦፍ ሁማን ራይትስ) (ኦ.ኤች.አር.) ከተቀረው የዲትሪክት መንግስት ጋር ክፍት ይሆናል።  ከእሮብ ማርች 18 ጀምሮ ኦ.ኤች.አር. የዲስትሪክቱ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ በተግባር እስካለበት ጊዜ ድረስ ለህዝብ ምናባዊ (ቨርችዋል) አገልግሎቶችን ይሰጣል። ፍላጎቶችዎን ለማሟላት ሌላ ምን በማቅረብ እንገኛለን? 

በቋንቋዎ የኮቪድ-19 (COVID-19) የመረጃ ምንጮች

Chinese (中文)

与特区政府的其它部门一样,人权办公室(OHR)将继续办公。从3月18日(星期三)开始,在整个特区处于紧急状态期间,OHR将通过虚拟办公来为大众提供服务。为满足您的需求,我们将提供以下服务

COVID-19资源(使用您的语言)

French (Français)

Comme le reste de l’administration du District, le Bureau des droits de la personne (OHR) reste ouvert. Depuis le mercredi 18 mars, l’OHR offre ses services au public en mode virtuel, et cela pendant toute la durée de l’état d’urgence du District. Nous sommes également à votre disposition des manières suivantes...

COVID-19 : ressources en français

Korean (한국어)

DC 인권사무소(OHR)는 다른 DC 정부 기관과 마찬가지로 계속해서 업무를 진행합니다. 3월18일, 수요일부터 인권사무소는 DC의 비상사태가 지속되는 동안 시민들에게 가상(온라인) 서비스를 제공합니다. 시민들의 필요를 충족하기 위해 다른 인권사무소(OHR)에서 다른 어떤 서비스를 제공하나요?

코로나바이러스 감염증(COVID019) 한국어 자료

Spanish (Español)

Junto con el resto del Gobierno del Distrito de Columbia, la Oficina de Derechos Humanos (OHR, por sus siglas en inglés) sigue abierta. A partir del miércoles 18 de marzo, la OHR ofrecerá servicios virtuales al público mientras dure el estado de emergencia en el Distrito de Columbia. ¿Qué más estamos ofreciendo para satisfacer sus necesidades?

Recursos sobre el COVID-19 en su idioma

Vietnamese (Tiếng Việt)

Phòng Nhân Quyền (OHR) vẫn mở cửa như các phòng ban khác của chính quyền Hoa Thịnh Đốn. Bắt đầu từ thứ Tư, ngày 18 tháng 3, OHR sẽ cung cấp dịch vụ trực tuyến cho công chúng trong thời gian thành phố ở trong tình trạng khẩn cấp. Chúng tôi cung cấp những gì khác để đáp ứng nhu cầu của quí vị?

Thông tin hỗ trợ C0VID19 trên ngôn ngữ của quí vị