Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

ohr

Office of Human Rights
 

DC Agency Top Menu

-A +A
Bookmark and Share

Tiếp Cận Ngôn Ngữ Bằng Tiếng Việt (Language Access Information Portal - Vietnamese)

LA Logo - Vietnamese

Nhảy tới mục:
Chương Trình Tiếp Cận Ngôn Ngữ là gì?Quyền của tôi theo Đạo Luật Tiếp Cận Ngôn Ngữ là gì?Làm thế nào để tôi có thể xin hỗ trợ ngôn ngữ?Tôi có thể dùng thông dịch của riêng tôi được không?Tôi phải làm gì nếu quyền tiếp cận ngôn ngữ của tôi vị xâm phạm?Tôi có thể tìm hiểu thêm thông tin ở đâu?

Chương Trình Tiếp Cận Ngôn Ngữ là gì?

Cho dù quí vị nói bất kỳ ngôn ngữ nào, quí vị đều có quyền nhận thông tin và dịch vụ từ chính quyền Hoa Thịnh Đốn. Chương Trình Tiếp Cận Ngôn Ngữ phối hợp với các cơ quan của Hoa Thịnh Đốn để thực hiện quyền này cho các cư dân, người làm việc, và khách vãng lai không nói tiếng Anh hoặc có trình độ tiếng Anh hạn chế (LEP/NEP). Được thành lập theo Điều Luật Tiếp Cận Ngôn Ngữ năm 2004, Chương Trình Tiếp Cận Ngôn Ngữ do Văn Phòng Nhân Nguyền Hoa Thịnh Đốn điều hành.

Quyền của tôi theo Điều Luật Tiếp Cận Ngôn Ngữ là gì?

Điều Luật Tiếp Cận Ngôn Ngữ năm 2004 yêu cầu mọi cơ quan, ban ngành, chương trình, nhà thầu, và các tổ chức nhận tiền ngân sách của chính quyền Hoa Thịnh Đốn phải cung cấp miến phí cho quí vị các dịch vụ sau.

  1. Biên dịch (các tài liệu văn bản ra tiếng của quí vị)
  2. Thông dịch (giao tiếp nói bằng tiếng của quí vị)
  3. Bảng hiệu (trưng bày thông tin bằng tiếng của quí vị)

Đọc Điều Luật Tiếp Cận Ngôn Ngữ Hoa Thịnh Đốn năm 2004.

Biên Dịch

Chính quyền Hoa Thịnh Đốn phải dịch bất kỳ tài liệu nào quí vị cần tìm hiểu hoặc để xin các dịch vụ và chương trình. Tùy vào cơ quan liên quan, ngoài các tài liệu quan trọng thì các tài liệu này có thể bao gồm các đơn xin, các thông báo, các giấy chấp thuận, và các thư từ in trên giấy hoặc trực tuyến.

Thông dịch

Khi quí vị giao thiệp với một cơ quan chính quyền Hoa Thịnh Đốn trực tiếp hoặc trên điện thoại, cơ quan đó phải có thông dịch viên chuyên nghiệp nói tiếng của quí vị. Thông dịch viên có thể là nhân viên song ngữ, phiên dịch viên chuyên nghiệp tại chỗ hoặc trên điện thoại. Nhân viên chính quyền hỏi quí vị có cần thông dịch không từ ngay lúc bắt đầu giao dịch, nhưng quí vị có thể yêu cầu thông dịch bất kỳ lúc nào.

Bảng Hiệu

Các địa điểm dịch vụ khách hàng của tất các cơ quan, phòng ban, chương trình, nhà thầu, và các tổ chức nhận tiền ngân sách của Hoa Thịnh Đốn phải trưng bày bảng hiệu cho quí vị biết quyền được nhận thông dịch và các tài liệu đã được dịch. Khi quí vị tới một cơ quan của chính quyền, quí vị phải thấy các bảng hiệu như Thẻ Xác Định Ngôn Ngữ hoặc Bảng Xác Định Ngôn Ngữ Để Bàn, trên đó có ghi rõ hướng dẫn bằng nhiều thứ tiếng để yêu cầu hỗ trợ ngôn ngữ.

Thẻ Xác Định Ngôn Ngữ

Language ID Card

Bảng Xác Định Ngôn Ngữ Để Bàn

Language ID Desktop Poster

Làm thế nào để xin hỗ trợ ngôn ngữ?

I Speak VietnameseCác nhân viên chính quyền Hoa Thịnh Đốn được đào tạo để đáp ứng nhu cầu thông dịch cho khách hàng khi cần ngay tại chỗ hoặc qua điện thoại. Trước khi kiếm thông dịch viên, các nhân viên cố gắng hỏi để xác định ngôn ngữ chính của quí vị hoặc dùng Thẻ Xác Định Ngôn Ngữ hoặc Bảng Để Bàn.

Quí vị cũng có thể cho chúng tôi biết ngôn ngữ của quí vị bằng cách trình cho nhân viên của chúng tôi thẻ “Tôi Nói”. Phòng Nhân Quyền của Hoa Thịnh Đốn phân phát nhiều thẻ này có kích cỡ bỏ ví/bóp bằng các tiếng Amharic, Ả rập, Tàu, Pháp, Hàn, Thổ Nhĩ Kỳ, Nga, Tây Ban Nha, Tagalog, và Việt.

Quí vị có thể tải bản tiếng Việt ở đây

Tôi có thể dùng thông dịch của riêng tôi được không?

Quí vị nên dùng thông dịch viên chuyên nghiệp do chính quyền HTĐ cung cấp. Nếu quí vị muốn dùng thông dịch của riêng mình, quí vị phải miễn nhiễm quyền của mình bằng cách ký vào giấy miễn nhiễm chuẩn bằng ngôn ngữ của mình. Nếu không có giấy miễn nhiễm bằng tiếng của quí vị, chính quyền Hoa Thịnh Đốn phải dùng thông dịch viên để chuyển tải nội dung giấy đó cho quí vị. Xin lưu ý tất cả các thông dịch viên phải đủ 18 tuổi.

Tôi phải làm gì nếu quyền tiếp cận ngôn ngữ của tôi bị vi phạm?

Theo Điều Luật Tiếp Cận Ngôn Ngữ năm 2004, việc các cơ quan, ban ngành, chương trình, nhà thầu và các tổ chức nhận tiền ngân sách của chính quyền Hoa Thịnh Đốn gây cản trở cho quí vị tiếp cận các dịch vụ của mình vì quí vị không nói tiếng anh là phạm pháp. Nếu quí vị hoặc quí vị biết ai đó bị từ chối không cho thông dịch hoặc các văn bản dịch sang tiếng của mình, hãy liên hệ với Phòng Nhân Quyền của Hoa Thịnh Đốn để nộp đơn khiếu nại:

District of Columbia Office of Human Rights
Attn: Language Access Program
441 4th Street, N.W., Suite 570 North
Washington, D.C.  20001

Tôi có thể tìm hiểu thêm thông tin ở đâu?

Để tìm hiểu thêm về Chương Trình Tiếp Cận Ngôn Ngữ, liên hệ với Phòng Nhân Quyền:

Thư điện tử: [email protected]
Điện thoại: 202-727-4559
(Sẽ có thông dịch qua điện thoại.)

Để tìm hiểu về các dịch vụ tiếp cận ngôn ngữ của một cơ quan cụ thể, hãy liên hệ với Điều Phối Viên Tiếp Cận Ngôn Ngữ của cơ quan đó.

Nhấp vào đây để mở thông tin liên hệ của Điều Phối Viên Tiếp Cận Ngôn Ngữ.