Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

ohr

Office of Human Rights
 

DC Agency Top Menu

-A +A
Bookmark and Share

Đạo Luật Sửa Đổi Về Sự Công Bằng Đối Với Người Lao Động Nhận Tiền Lương Típ


Monday, January 31, 2022

CÁC QUYỀN VÀ LỢI ÍCH ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG NHẬN TIỀN TÍP DƯỚI DẠNG TIỀN LƯƠNG

Đạo Luật Sửa Đổi Về Sự Công Bằng Đối Với Người Lao Động Nhận Tiền Lương Típ (TWWF) yêu cầu các chủ lao động của DC thuê các cá nhân nhận tiền típ như là tiền lương phải thông báo cho nhân viên về các quyền và lợi ích của họ. Một số luật cung cấp các quyền này được thực thi bởi Văn Phòng Nhân Quyền (OHR) và những luật khác được thực thi bởi Sở Dịch Vụ Việc Làm (DOES)