Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

ohr

Office of Human Rights
 

DC Agency Top Menu

-A +A
Bookmark and Share

Celebrate the 20th Anniversary of the DC Language Access Act

Last Date:


Details: 

Join us on Wednesday, April 24, as we commemorate the 20th anniversary of the DC Language Access Act! This legislation has played a vital role in promoting inclusivity within the District ensuring that everyone, regardless of their English proficiency, has equitable access to information and opportunities to thrive in our community. Come celebrate this significant milestone with us at our special event:

Wednesday, April 24, 5:30 PM
Old Council Chamber (441 4th St NW)
RSVP is required – register using the link: tinyurl.com/20thLAAct

---------------------------------------------------
¡Celebre el vigésimo aniversario de la Ley de Acceso Lingüístico del Distrito de Columbia con OHR!

Honraremos el progreso que ha logrado esta ley fundamental para ayudar a todos a prosperar en nuestra comunidad, independientemente de su dominio del inglés.

Miércoles 24 de abril, 5:30 p.m.
441 4th St NW
Se requiere confirmación de asistencia RSVP https://lnkd.in/eyfN7R7z

---------------------------------------------------
የዲሲ የቋንቋ ተደራሽነት ህግ በስራ ላይ የዋለበትን ፳ኛ አመት ከዲሲ የሰባዊ መብቶች ኦ ኤች አር ቢሮ ጋር በመሆን በጋራ ያክብሩ፦

ይህ ወሳኝ ህግ የእንግሊዝኛ ችሎታቸው ምንም ይሁን ምን ሁሉም ሰው በማህበረሰባችን ውስጥ ጉልህ ተሳትፎ እንዲኖረው ያበረከተውን አስተዋጾ ጉልህ ስፍራ ይሰጠዋል።

ረቡዕ ኤፕሪል 24, 5:30 ፒ ኤም

ቀጥሎ ባለው ሊንክ ይመዝገቡ https://lnkd.in/eyfN7R7z

---------------------------------------------------
Célébrez le 20e anniversaire de la Loi sur l’accès linguistique du District de Columbia avec OHR !

Nous honorerons les progrès réalisés par cette loi cruciale pour aider chacun à s'épanouir dans notre communauté, quelle que soit sa maîtrise de l'anglais :

mercredi 24 avril, 17h30
441 4e rue NW
RSVP est requis sur https://lnkd.in/eyfN7R7z

---------------------------------------------------
인권사무국과 DC언어지원법 제정 20주년을 기념해주세요!

이 중요한 법안이 언어 실력과는 상관없이 얼마나 많은 이들을 도왔는지에 대해서 기념할 예정입니다.

4월 24일 수요일, 오후 5시 30분
441 4th St NW
RSVP 는 이 곳에서 해주세요 https://lnkd.in/eyfN7R7z
---------------------------------------------------

与 OHR 一起庆祝《华盛顿特区语言服务法案》20 周年!

我们将尊重这项关键法案所取得的进展,该法案帮助在我们的社区中的每个人蓬勃发展,无论其英语水平如何:

4 月 24 日星期三下午 5:30
441 4th St NW
需要答复请柬: https://lnkd.in/eyfN7R7z

---------------------------------------------------
Kỷ niệm 20 năm Đạo luật Tiếp cận Ngôn ngữ DC với OHR!

Chúng tôi sẽ tôn vinh sự tiến bộ mà Đạo luật quan trọng này đã đạt được nhằm giúp mọi người phát triển trong cộng đồng của chúng ta bất kể trình độ tiếng Anh của họ như thế nào:

Thứ Tư, ngày 24 tháng 4, 5:30 chiều
441 4th St NW
Đăng ký tại https://lnkd.in/eyfN7R7z