Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

ohr

Office of Human Rights
 

DC Agency Top Menu

-A +A
Bookmark and Share

Vietnamese (Tiếng Việt)

This page contains information about DC Office of Human Rights services for Vietnamese speakers.

_____________

 
Language Access Information PortalVăn phòng Nhân quyền (OHR) của thủ đô Washington được thành lập để cố loại trừ chuyện phân biệt đối xử, tạo thêm cơ hội bình đẳng và bảo vệ nhân quyền cho những người sinh sống hoặc đến thăm thủ đô. Văn phòng chúng tôi thực thi các luật của địa phương và liên bang về quyền con người, trong đó có luật Nhân quyền DC, bằng cách giúp đỡ pháp lý miễn phí cho những ai tin rằng họ đã bị phân biệt đối xử. OHR cũng chủ động thực thi quyền con người ở thủ đô thông qua các cuộc xét duyệt của giám đốc, giúp xác định và điều tra các hành vi và chính sách có thể được kể là phân biệt đối xử.
 
 
Chương trình Truy cập Ngôn ngữ
 
OHR cũng là nơi có chương trình Truy cập Ngôn ngữ, được lập ra để đảm bảo cư dân có trình độ tiếng Anh hạn chế hoặc không thông thạo tiếng Anh cũng nhận được các thông tin và dịch vụ do thủ đô cung cấp. Cư dân có trình độ tiếng Anh giới hạn phải được cung cấp các dịch vụ dịch bằng miệng và/hoặc dịch ra văn bản khi nhận các dịch vụ của chính quyền, theo yêu cầu của luật Truy cập Ngôn ngữ năm 2004. Nhân viên thuộc chương trình Truy cập Ngôn ngữ chủ động tiếp xúc tích cực với cộng đồng, đào tạo và trợ giúp kỹ thuật cho các cơ quan trong thủ đô phải thường xuyên làm việc với thành phần có trình độ tiếng Anh giới hạn, và đo lường hiệu quả của các cơ quan này trong việc phục vụ người dân thuộc thành phần đó, và mỗi năm sẽ đánh giá xem các cơ quan đó tuân thủ luật này nhự thế nào.
 
Chương trình toàn thành phố phòng chống nạn bắt nạt thiếu niên
 
Chương trình toàn thành phố phòng chống nạn bắt nạt thiếu niên - được tạo ra trong tháng 6 năm 2013 - nhằm mục đích giảm nạn bắt nạt khắp thủ đô bằng cách chú ý đến các thủ tục phòng chống và thích hợp để ứng phó khi có chuyện này xảy ra. Chương trình này làm việc với các cơ quan phục vụ thanh niên, các trường học trong thành phố và các cơ quan cấp kinh phí phục vụ thiếu niên, để đảm bảo các chính sách ngăn chặn bắt nạt được áp dụng và thực hiện phù hợp với các thông lệ tốt nhất, thông qua Đơn vị Phòng chống Bắt nạt Thiếu niên. Các thông lệ tốt nhất được thể hiện trong Chính sách Phòng chống Bắt nạt Điển hình toàn Thành phố, được công bố vào tháng giêng năm 2013. Nhân viên trong chương trình phối hợp đào tạo cấp cao, tư vấn cho các bên liên quan khi họ soạn chương trình giảng dạy, và đánh giá các chương trình hiện có nhằm phòng chống bắt nạt.
 
Làm thế nào để khiếu nại chuyện Phân biệt Đối xử hoặc chuyện Truy cập Ngôn ngữ
 
Muốn nộp đơn khiếu nại với Văn phòng Nhân quyền (OHR) về chuyện phân biệt đối xử, chỉ cần điền một bản câu hỏi về việc làm, tiện nghi công cộng, nhà ở hoặc trường học và nộp bản này cho OHR. Muốn nộp đơn khiếu nại chuyện truy cập ngôn ngữ, chỉ cần điền và nộp mẫu đơn khiếu nại truy cập ngôn ngữ.
 
 
Câu hỏi không gửi trực tuyến có thể được gửi tay hoặc qua đường bưu điện đến:
 
DC Office of Human Rights
441 4th Street NW, Suite 570N
Washington, DC 20010
 
Nếu qu ý vị có thắc mắc về Văn phòng Nhân quyền DC, Chương trình Truy cập Ngôn ngữ, hoặc Chương trình Phòng chống Bắt nạt Thiếu niên Toàn thành phố, xin liên hệ với văn phòng chúng tôi tại số (202) 727-4559. Khi qu ý vị gọi điện thoại hoặc đến văn phòng chúng tôi, nhân viên chúng tôi sẽ thu xếp để có một thông dịch viên giúp qu ý vị.
 
Có thêm các tài liệu quan trọng dưới đây đã được dịch sẵn: