ohr

Office of Human Rights
 

Language Access Cards

Download "I Speak Cards" to help you get free interpretation services. 

Office of Human Rights

DC Office of Human Rights
Office Hours
Monday to Friday, 8:30 am to 5 pm

Connect With Us
441 4th Street NW, Suite 570 North, Washington, DC 20001
Phone: (202) 727-4559
Fax: (202) 727-9589
TTY: 711
Email: ohr@dc.gov

Agency Performance

Vietnamese (Tiếng Việt)

This page contains information about DHCD services for Vietnamese speakers.


Cơ quan: Sở Phát triển Nhà ở và Cộng đồng

Nhiệm vụ:

Nhiệm vụ của Sở Phát triển Nhà ở và Cộng đồng (DHCD) là tạo ra và duy trì cơ hội về nhà ở giá rẻ, phát triển kinh tế và hồi sinh các cộng đồng chưa được phục vụ đúng mức tại thủ đô Washington DC.

Pages

Subscribe to ohr RSS